Geen producten (0)

Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Borduurstudio Befana 
KVK nummer 01123948


Artikel 1.Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen Borduurstudio Befana en de opdrachtgever van welke aard dan ook, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Afwijkingen dienen uitsluitend schriftelijk met Borduurstudio Befana overeengekomen te worden. Onder “de opdrachtgever” wordt in deze voorwaarden verstaande koper, afnemer, opdrachtge­ver, dan wel een ieder die met Borduurstudio Befana overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie Borduurstudio Befana aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolgers.

2. Indien Borduurstudio Befana de strikte naleving van deze voorwaarden niet verlangt, brengt dit niet met zich mee dat Borduurstudio Befana hiermee het recht verliest om in toekomstige, al dan niet gelijksoortige gevallen, de strikte naleving van deze voorwaarden wel te verlangen.

3.Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet van toepassing is, blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht.

4. Inkoop-en andere voorwaarden, welke de opdrachtgever van toepassing verklaart, verbinden Borduurstudio Befana niet, tenzij deze schriftelijk door Borduurstudio Befana zijn aanvaard.

5. Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Borduurstudio Befana en opdrachtgever zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voorzover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen. 


Artikel 2. Aanbiedingen, offertes,  prijsopgaven

1. door Borduurstudio Befana gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn –tenzij nadrukkelijk anders vermeld –vier weken geldig en zijn gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens, ontwerpen en daaraan ontleende gegevens.

2. Het enkel uitbrengen van een al dan niet met “aanbieding” aangeduide offerte, prijsopgave, begroting of soortgelijke mededeling verplicht Borduurstudio Befana niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever. 

3. Aanbiedingen, offertes en prijsopgaven zijn slechts geldig indien deze schriftelijk of langs elektronisch weg, bijvoorbeeld per e-mail, zijn gemaakt en vastgelegd. Aan mondeling of telefonisch gemaakte afspraken en dergelijke kunnen geen rechten worden ontleend.

4. Aanbiedingen van Borduurstudio Befana zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een aanbieding wordt in elk geval geacht te zijn vervallen indien deze niet binnen vier weken is aanvaard. 

5. Door Borduurstudio Befana prijslijsten, brochures, drukwerk etc. kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn en gelden niet als aanbieding.
 Aanbiedingen, offertes en prijsopgaven die door Borduurstudio Befana zijn gedaan gelden niet automatisch voor nabestellingen. 

Artikel 3.Overeenkomst

1. Een overeenkomst komt tot stand nadat Borduurstudio Befana een schriftelijke of digitale bevestiging van de opdrachtgeverheeft ontvangen.

2. Voor diensten/leveringen waarvoor in verband met de aard en/of omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging welke wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de opdrachtgever onverwijld protesteert.

3. Aanvullingen en wijzigingen op de overeenkomst binden Borduurstudio Befana slechts voor zover zij door Borduurstudio Befana schriftelijk of digitaal zijn bevestigd.

4. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door Borduurstudio Befana niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of telefonisch door de opdrachtgever of door een door deze daartoe aangewezen persoon zijn gedaan. 

5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zal Borduurstudio Befana tijdig met de opdrachtgever in  overleg gaan teneinde de overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen. Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en of kwalitatieve consequenties heeft, zal Borduurstudio Befana de opdrachtgever hierover van te voren inlichten. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Borduurstudio Befana zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Indien een vaste prijs is overeengekomen zal Borduurstudio Befana daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft.

6. Borduurstudio Befana is bevoegd, indien zij dit wenselijk of noodzakelijk acht, voor een juiste uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht derden in te schakelen. De kosten hiervoor zullen aan de opdrachtgever worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgave. 

Artikel 4. Annulering1. De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomstschriftelijk of per mail te annuleren voordat Borduurstudio Befana met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor Borduurstudio Befana ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door Borduurstudio Befana geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die Borduurstudio Befana reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.2. Aan een mondelinge of telefonische annulering van de overeenkomst kunnen geen rechten worden ontleend. 

Artikel 5.  Prijs en prijswijzigingen

1. Alle door Borduurstudio Befana opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 

2. De prijs die Borduurstudio Befana voor de door haar te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties waarop de aanbieding, offerte of prijsopgave is gebaseerd.

3. Indien de opdrachtgever een of meer wijzigingen in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt zal Borduurstudio Befana binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door haar te verrichten prestatie althans niet wezenlijk afwijkt van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie. Indien de inhoud van de door haar te verrichten prestatie naar het oordeel van Borduurstudio Befana wèl wezenlijk afwijkt van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie, zal het Borduurstudio Befana vrijstaan om de overeengekomen prijs te verhogen, dan wel om de overeenkomst te beëindigen. Bij beëindiging behoudt Borduurstudio Befana zich het recht voor de reeds door haar gemaakte kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 6. Betaling

1. Het staat Borduurstudio Befana vrij om, voordat met de uitvoering van de overeenkomst wordt begonnen, van de opdrachtgever een aanbetaling te verlangen ter hoogte van een nader door Borduurstudio Befana te bepalen deel van de prijs en de eventuele bijkomende kosten, dan wel om vooruitbetaling te verlangen van de volledige prijs en de eventuele bijkomende kosten.

2. Tenzij schriftelijk of per mail anders overeengekomen dient betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden door storting of overmaking op een door Borduurstudio Befana aangewezen bankrekening. De op de bankafschriften van Borduurstudio Befana vermelde valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt. In afwijking van het vorenstaande dient de betaling contant bij aflevering plaats te vinden indien de opdrachtgever een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, tenzij schriftelijk of per mail anders is overeengekomen. 

3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook.

4. Indien Borduurstudio Befana daartoe aanleiding ziet, kan zij van de opdrachtgevernadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de daarop eventueel vallende rente en kosten, behoorlijk gedekt is en dat Borduurstudio Befana daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen.

5. Indiende opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zijn en heeft Borduurstudio Befana, onverminderd haar overige toekomende rechten, het recht te harer keuze aan de opdrachtgever het gehele verschuldigde bedrag aan rente in rekening te brengen, uitmakende hetzij het op dat moment geldende officiële promessedisconto van De Nederlandse Bank vermeerderd met een opslag van 3% op jaarbasis, hetzij de op dat moment geldende wettelijke rente. Deze rente zal worden berekend vanaf de vervaldag van de betrokken factuur tot en met de dag der algehele voldoening. Bovendien komen alle te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten voor rekening van de opdrachtgever. De hoogte van de aan Borduurstudio Befana verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten wordt berekend conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, zoals dat van tijd tot tijd wordt vastgelegd, met een minimum van 350 Euro

Artikel 7.  Levering en verzending; verzendkosten

1.Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar Borduurstudio Befana haar bedrijf uitoefent.
Borduurstudio Befana  is niet gehouden de vervaardigde zaken in gedeelten af te leveren.
De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door  Borduurstudio Befana te leveren zaken. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na eerste verzoek van Borduurstudio Befana  bij deze ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de afte leveren zaken in ontvangst te nemen.
2. Indien vervoer c.q. verzending per post van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever, tenzij franco levering is overeengekomen. De opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Het aannemen van zaken van SpritelyWear door de vervoerder, geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.
3. De verzendkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn gebaseerd op de geldende tarieven van TNT Post. SpritelyWear is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van bestellingen tijdens de verzending via TNT Postof via een andere vervoerder.  Dit risico kan de opdrachtgever verzekeren tegen een meerprijs; als de opdrachtgever dit wenst dient hij dat bij zijn bestelling nadrukkelijk te vermelden. 

Artikel 8. Termijn van levering

1. De termijn van levering wordt door Borduurstudio Befana in overleg met de opdrachtgever bepaald. De termijn van levering is in beginsel  indicatief, omdat de duur van de opdracht kan worden beïnvloed door diverse factoren waaronder de kwaliteit van de informatie die de opdrachtgever verstrekt en de medewerking die door deze wordt verleend bijvoorbeeld bij het aanleveren van goederen waaraan bewerking moet plaats vinden en/of materialen die daarbij benodigd zijn. 

2. Borduurstudio Befanar zal zich te allen tijde inspannen om levering te doen plaats vinden binnen de afgesproken termijn van levering, maar mocht deze termijn incidenteel door drukte of overmacht overschreden worden, dan ontvangt de opdrachtgever hierover tijdig bericht. Overschrijding van de termijn geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of annulering van zijn opdracht bestelling. Dit is slechts anders indien bij de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk schriftelijk of per mail is vastgelegd dat een fatale datum is overeengekomenen daarbij tevens is vastgelegd wat de consequenties zullen zijn als deze fatale termijn wordt overschreden

Artikel 9. Onderzoek bij aflevering

1. De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of Borduurstudio Befana
de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Borduurstudio Befana
stond schriftelijk in kennis te stellen,
indien en zodra hem het tegendeel blijkt. De opdrachtgever dient het bedoelde
onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 14 dagen na aflevering. 

2. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen. 

3. Indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde termijn van 14 dagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldig en alert opdrachtgever als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van SpritelyWear voor de opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk is, echter tot maximaal 60 dagen na de datum van aflevering.

4. De prestatie van SpritelyWeargeldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de opdrachtgever het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.


Artikel 10.  Garantie

1. Borduurstudio Befana staat in voor de deugdelijkheid van de door haar verrichte werkzaamheden en/of door haar geleverde zaken, met dien verstande dat Borduurstudio Befana als gevolg van niet deugdelijk verrichte werkzaamheden of niet deugdelijk geleverde zaken, gedurende 3 maanden na voltooiing van het werk en/of levering van de niet deugdelijke zaken, de overeengekomen werkzaamheden opnieuw zal uitvoeren en bedoelde zaken, ten keuze van Borduurstudio Befana, zal vervangen of herstellen. In dit geval dient opdrachtgever ervoor zorg te dragen dat Borduurstudio Befana de oorspronkelijk overeengekomen werkzaamheden, zonder bijkomende kosten en/of extra werkzaamheden, opnieuw kan uitvoeren. 

2. Gebreken die zijn ontstaan door normale slijtage, door onoordeelkundig of onjuist gebruik, dan wel onderhoud of na een door opdrachtgeverzelf, of door derden, zonder toestemming van Borduurstudio Befana, aangebrachte wijziging of reparatie en/of door in opdracht van opdrachtgever gebruikte materialen of werkwijze(n), vallen buiten de garantie.

3. Aanspraak op garantie bestaat slechts indien opdrachtgever aan al diens verplichtingen jegens Borduurstudio Befana (zowel financieel als anderszins) tijdig en volledig heeftvoldaan. 

4. Indiende opdrachtgever een beroep kan doen op een door de leverancier van het geleverde verstrekte garantie, zal die garantie tussen partijen gelden, met dien verstande dat de door Borduurstudio Befana gegeven garantie nimmer een grotere omvang dan deze garanties kan hebben. De garantiebepaling geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de opdrachtgever toekent.

5. Op herstel of vervanging zijn de onderhavige algemene voorwaarden gelijkelijk van toepassing.

Artikel 11.  Afwijkingen

1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.

2. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft. 

3. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn. 

4. Afwijkingen in de overige door Borduurstudio Befana gebruikte materialen en halffabrikaten die zijn toegestaan volgens de op de levering van deze materialen en halffabrikaten betrekking hebbende algemene verkoopvoorwaarden, 
worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt. 

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud  productiemiddelen1. Alle door Borduurstudio Befana vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halffabrikaten en hulpmiddelen, met name borduurbestanden, blijven het eigendom van Borduurstudio Befana, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of de factuur zijn vermeld, tenzij overdracht uitdrukkelijk is overeengekomen. 

2. Borduurstudio Befana is niet gehouden de in lid 1 bedoelde zaken aan de opdrachtgever af te geven.

3. Borduurstudio Befana is niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde zaken voor de opdrachtgever te bewaren. Indien Borduurstudio Befana en de opdrachtgever overeenkomen dat deze zaken door Borduurstudio Befana zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en zonder dat Borduurstudio Befana in staat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.

Artikel 13. Eigendom opdrachtgever, pandrecht 

1. Borduurstudio Befana zal de door de opdrachtgever in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan haar toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder. 

2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, draagt de opdrachtgever tijdens de bewaring alle risico's ten aanzien van de in lid 1 bedoelde zaken. De opdrachtgever dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten. 

3. De opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen, dat er voorafgaande aan de verstrekking aan de leverancier van kopij, een tekening, ontwerp, een fotografische opname of een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt. De opdrachtgever dient deze onder zich te houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de bewaring door Borduurstudio Befana worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient de opdrachtgever Borduurstudio Befana op verzoek tegen vergoeding van materiaalkosten een nieuw exemplaar te verstrekken. 

4. De opdrachtgever verleent Borduurstudio Befana pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met Borduurstudio Befana door hem in de macht van Borduurstudio Befana worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan Borduurstudio Befana verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen. 

Artikel 14. Door de opdrachtgever aangeleverde materialen en producten 

1. Indien de opdrachtgever met Borduurstudio Befana is overeengekomen, dat de opdrachtgever materiaal of producten ter borduring, bedrukking of ter verwerking zal aanleveren, dient hij voor deze aanlevering zorg te dragen op een ten behoeve van een normale planmatige productie als tijdig en deugdelijk te beschouwen wijze. De opdrachtgever zal hiertoe instructies van Borduurstudio Befana vragen. 

2. De opdrachtgever is gehouden naast het voor de overeengekomen prestatie benodigde materiaal of de daarvoor benodigde producten, tevens een voor de desbetreffende bewerking redelijke hoeveelheid voor proeven te leveren. De opdrachtgever zal hiertoe de opgave van Borduurstudio Befana vragen. De opdrachtgever staat er voor in, dat Borduurstudio Befana een voldoende hoeveelheid zal ontvangen. De bevestiging van ontvangst van het materiaal of de producten door Borduurstudio Befana houdt niet in de erkenning dat een voldoende of de op de vervoersdocumenten vermelde hoeveelheid is ontvangen. 

3. Borduurstudio Befana is niet gehouden de van de opdrachtgever ontvangen zaken voorafgaande aan de bedrukking of de bewerking, op de geschiktheid hiertoe te onderzoeken. 

4. Borduurstudio Befana kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het te kort schieten in de nakoming van de overeenkomst als dat zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid voor Borduurstudio Befana onvoorzienbare verwerking moeilijkheden, voortvloeiend uit de aard van de door de opdrachtgever aangeleverde materialen of producten en evenmin als dat een gevolg is van afwijkingen tussen het aanvankelijk aan Borduurstudio Befana getoonde monster en het later door de opdrachtgever voor de oplage aangeleverde materiaal of producten.
5. Borduurstudio Befana staat niet in voor eigenschappen als houdbaarheid, hechting, glans, kleur, licht-of kleurechtheid of slijtvastheid indien de opdrachtgever niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van de door hem aangeleverde materialen of producten en niet deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.6. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan Borduurstudio Befana noch aansprakelijk worden gesteld voor het loslaten, kleven, smetten, veranderen van glans of kleur, noch voor het beschadigen van door haar van de opdrachtgever ontvangen en door haar te bewerken materiaal en producten.7.De opdrachtgever is gehouden Borduurstudio Befana op bijzondere moeilijkheden of gezondheidsrisico's tijdens de borduring, bedrukking of bewerking van de door hem aangeleverde materialen en producten te wijzen.

8. Borduurstudio Befana is gerechtigd over de resten zoals snijafval etc. van het door de opdrachtgever aangeleverd materiaal en producten te beschikken als ware deze haar eigendom. De opdrachtgever is op verzoek van Borduurstudio Befana gehouden de ongebruikte materialen en producten alsmede de even bedoelde resten bij de leverancier af te halen. 9. Indien opdrachtgever aan Borduurstudio Befana informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten. Schade die Borduurstudio Befana lijdt door het niet voldoen hieraan, is direct en in volledigheid verhaalbaar op opdrachtgever. 


Artikel 15. Auteursrechten / Intellectuele eigendom

1. De opdrachtgever garandeert Borduurstudio Befana dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de opdrachtgever ontvangen zaken zoals modellen, tekeningen, fotografische opnamen, computerbestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart Borduurstudio Befana zowel in-als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens even bedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken. 

2. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is Borduurstudio Befana bevoegd maar niet gehouden de overeenkomst op te zeggen dan wel de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop onherroepelijk komt vast te  staan dat Borduurstudio Befana geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal Borduurstudio Befana de opdracht alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren. 

3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft Borduurstudio Befana steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door haar bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals borduurkaarten, (digitale) ontwerpen, modellen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen en soortgelijke produktie-en hulpmiddelen, ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld. 

4. De door Borduurstudio Befana volgens haarvormgeving te leveren of geleverde zaken zoals ontwerpen, modellen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen en soortgelijke produktie-en hulpmiddelen, evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor Borduurstudio Befana bestaat, niet zonder haarschriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd. 

5. De opdrachtgever verkrijgt na levering door de leverancier het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door Borduurstudio Befana in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de Auteurswet 1912 of van werken in de zin van lid 4 van dit artikel. Het even bedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken en houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze zaken in het kader van enig productieprocesst te staan dat Borduurstudio Befana door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal Borduurstudio Befana de opdracht alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren. 

6.SpritelyWearbehoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet-en regelgeving. SpritelyWear heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haarzijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. 

7. Borduurstudio Befana heeft het recht om foto’s of afbeeldingen van de door haar in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tot stand gebrachte zaken voor eigen promotiedoeleinden te gebruiken, zowel in gedrukte als in digitale vorm, bijvoorbeeld op haar website of op sociale media, tenzij de opdrachtgever tevoren schriftelijk of per mail heeft aangegeven dat hij daar geen toestemming voor verleent.

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud

Iedere(af)levering van zaken door Borduurstudio Befana aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.

Artikel 17. Aansprakelijkheid en klachten

1. Borduurstudio Befana is nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, voortvloeiend uit of ontstaan door gebreken aan geleverde goederen of diensten of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van de door haar te leveren of geleverde goederen en/of diensten, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Borduurstudio Befana. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten en dergelijke), gegevensverlies of gegevensvermindering, en/of gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertragingen in de levertijd van goederen en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Borduurstudio Befana is niet aansprakelijk voor de door haar medewerkers en/of de door haar ingeschakelde derden aan de opdrachtgever toegebrachte schade, uit welken hoofde of door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of grove schuld.3. Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden van door Borduurstudio Befana geleverde goederen, is Borduurstudio Befana niet aansprakelijk.

Artikel 18.  Overmacht

1. In geval van overmacht is Borduurstudio Befana niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de opdrachtgever ontstane schade, behoudens en voor zover Borduurstudio Befana als gevolg van de overmachtssituatie een voordeel heeft gehad dat zijbij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

2. Indien Borduurstudio Befana door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is Borduurstudio Befana gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Borduurstudio Befana op betaling door de opdrachtgever voor reeds door Borduurstudio Befana verrichte prestaties, voordat sprake was van de overmacht situatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. In geval van opschorting zal Borduurstudio Befana alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

3. Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, waardoor Borduurstudio Befana tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, overheidsregelingen, waaronder in ieder geval in-en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij haar c.q. bij haar toeleveranciers, alsmede toerekenbare tekortkomingen door haar toeleveranciers, waardoor Borduurstudio Befana haar verplichtingen jegens de opdrachtgeverniet (meer) kan nakomen.

Artikel 19.  Toepasselijk rechten geschillen

1. Op elke overeenkomst tussen Borduurstudio Befana en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.2.De rechter in de vestigingsplaats van Borduurstudio Befana bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Borduurstudio Befana het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.

 

 

RETOURNEREN

RETOURNEREN

Kan ik mijn bestelling terugsturen?
Niet-gepersonaliseerde producten of passexemplaren kun je terugsturen. Voor het retour-formulier klikt u hier – Retour-formulier-Borduurwerkdeal

U heeft het recht om spullen terug te sturen binnen een termijn van 14 dagen. Dit gaat in op de dag dat u het pakket in ontvangst heeft genomen. Het geretourneerde product dient in staat te zijn zoals die geleverd is.

Bij deze retour dient de retour bon aanwezig te zijn in de doos of al per mail opgestuurd te zijn naar borduren@befana.nl

Gevolgen van het retourneren.
Als de producten die terug gestuurd zijn bij ons zijn ontvangen, ontvang je alle betalingen die je op dat moment al hebt voldaan, van ons terug. Mits zoals in de voorwaarden beschreven staan, de kleding in staat is zoals die geleverd is. De betaling die u dan van ons terug krijgt gaat via de zelfde weg als wij het van u ontvangen hebben. Tenzij je anders hebt aangegeven, er worden in ieder geval geen extra kosten voor u in rekening gebracht.

Je dient de producten niet later dan 14 dagen na ontvangst te retourneren. Na deze 14 dagen vervallen de rechten van het retourneren. Houdt u dus aan de termijn van deze 14 dagen. Echter worden de directe kosten van het retourneren van de producten wel bij u in rekening gebracht.

Het recht om producten te retourneren zijn uitgesloten voor alle maatproducten. Dat wil zeggen al het borduurwerk. Dat is gepersonaliseerd en kan niet weer opnieuw gebruikt worden. Meer weten over recht van retourneren? Neem dan contact met ons op.

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.